VOP pro fyzické a právnické osoby

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Reedog.cz a Elektro-obojky.cz (případně další jazykové verze, telefonické a emailové objednávky)  (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností.

Reedog, s.r.o., se sídlem Praha-Braník, Branická 213/53, PSČ 14700,
IČ: 05179220
DIČ: CZ05179220,
vedenou u městského soudu v Praze, oddíl C, pod spisovou značkou 258775
Adresa pro doručování: Reedog, spol. s r. o., Sedmidomky 459/8,  Praha, 10100
Telefonní číslo: 216 216 106 (centrála)
Kontaktní e-mail: info@reedog.cz
jako prodávajícím
 
a podnikatelem či právnickou osobou
 
jako kupujícím
 
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

               

 1. Úvodní ustanovení

 

    1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

    1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

    1.3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

    1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

    1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod seznámil.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

 

    2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. Za potvrzení uzavření smlouvy se považuje vystavení faktury prodávajícím.

    2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem, faxem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní prodávající umožňuje. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

 

    2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

    2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

 

 1. Dodací podmínky

 

    3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

    3.2. Při jednorázové objednávce nad 1.500,- Kč vč. DPH je doprava zdarma a     minimální hodnota objednávky není stanovena. Při objednávce pod 1.500,- Kč vč. DPH činí cena za dopravu 79,-Kč při platbě předem/na fakturu.

    3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

    3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 

 1. Platební podmínky

 

    4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti/platební kartou při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • na fakturu se 14ti denní splatností (po domluvě)

Při bezhotovostní platbě je cena splatná do čtrnácti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

    4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

    4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

    4.5. Platba zboží je možná v CZK a EUR. V případě platby v EUR je třeba prodávajícího předem upozornit.

 

 

 1. Záruka a reklamace

 

    5.1. Není li na záručním listu uvedeno jinak, záruční servis zajišťuje prodávající. 

    5.2. Není li na záručním listu uvedeno jinak, záruka na zboží je 2 roky.

    5.3. Prodejce odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, ne za vady , které vznikly již později. 

    5.4. Lhůta na vyřízení reklamace je dobou přiměřenou kdy bude reklamace vyřízena

    5.5. Reklamaci na chybějící kusy zboží lze uplatit pouze do 48 hodin od převzetí zásilky.

 

 

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

    6.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

    6.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží déle než 4 týdny.

  6.3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

    6.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

    6.5. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

 

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 

    7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

    7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

    8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

    8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2018.